Chat with us, powered by LiveChat

I. 
Postanowienia podstawowe

Niniejsze ogólne warunki i postanowienia (dalej zwane „Regulaminem“) są zgodne z przepisami ustawy nr 40/1964, Kodeksu cywilnego, w brzmieniu zmienionym (dalej zwanej „Kodeksem cywilnym“), ustawy nr 250/2007, o ochronie konsumenta oraz zmieniającej ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 372/1990, o wykroczeniach, w brzmieniu zmienionym (dalej zwanej „Ustawą o ochronie konsumenta“), ustawy nr 102/2014, o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na odległość lub zawarciu umowy poza lokalem sprzedawcy oraz zmieniającej i uzupełniającej niektóre akty (dalej zwanej „Ustawą o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość“).

CD-Keys s.ro. 
REGON: 53 398 548 
NIP: 2121354268 
VAT: SK2121354268

z siedzibą: 15, Trstená 028 01, Słowacja

Dane kontaktowe: 
support@cd-keys.online
www.cd-keys.online

(zwany dalej „Sprzedawcą”)

Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedawcą a osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.cd-keys.online (zwany dalej „sklepem internetowym”).

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin i umowa kupna są zawierane w języku słowackim.

II. 
Informacje o towarach i cenach

Informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podawane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów podane są z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, gdyż jesteśmy płatnikami podatku VAT. Ceny są podane łącznie z dostawą. Ceny towarów obowiązują przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym.

Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów (w przypadku ich braku).

Ewentualnych rabatów od ceny zakupu towaru nie można ze sobą łączyć, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inaczej.

III. 
Zamówienie i zawarcie umowy kupna

Koszty poniesione przez Kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa Kupujący we własnym zakresie. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

o   poprzez swoje konto klienta, po wcześniejszej rejestracji w sklepie internetowym

o   bez rejestracji wypełniając formularz zamówienia

Kupujący podczas składania zamówienia dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk oraz sposobu płatności.

Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku Zamów z obowiązkiem zapłaty. Dane podane w zamówieniu Sprzedający uważa za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to ma charakter automatyczny i jest traktowane jako zawarcie umowy. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail Kupującego.

W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle Kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez Kupującego Sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu dostarczenia towaru Kupującemu. Kupujący może anulować zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

W przypadku oczywistych błędów technicznych po stronie Sprzedawcy przy podaniu ceny produktu w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu produktu po tej oczywiście błędnej cenie, nawet jeżeli do Kupującego wysyłane jest automatyczne potwierdzenie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę na jego adres e-mail. Zmodyfikowaną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a do zawarcia umowy kupna dochodzi w takim przypadku poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia tej oferty przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy.

IV. 
Konto klienta

Na podstawie rejestracji Kupującego w sklepie internetowym, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta Klienta. Kupujący ze swojego konta klienta może zamówić towar lub sprawdzić zakupione produkty. Kupujący może zamówić towar również bez rejestracji.

Kupujący podczas rejestracji konta klienta i składania zamówienia ma obowiązek podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są przez Sprzedawcę uważane za prawidłowe.

Dostęp do konta Klienta zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta Klienta przez osoby trzecie.

Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta Klienta osobom trzecim.

Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna lub niniejszego Regulaminu.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V. 
Warunki płatności i dostawa towaru

Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży Kupujący może zapłacić w następujący sposób:

o   płatność kartą za pomocą systemu płatności CardPay

o   poprzez bezgotówkowy przelew na konto Sprzedawcy

W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna. 
W przypadku płatności poprzez bramkę płatniczą Kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.

Sprzedający nie wymaga od Kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi zadatku. Zgodnie z Ustawą o rejestracji sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek wystawić Kupującemu fakturę.

Towar dostarczany jest Kupującemu:

o   e-mailem na adres podany podczas rejestracji lub składania zamówienia w przypadku produktu cyfrowego

o   Pocztą słowacką w przypadku produktu fizycznego

Kupujący po otrzymaniu towaru od Sprzedającego ma obowiązek sprawdzić funkcjonalność towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia wady Sprzedający ma obowiązek usunąć tę wadę. Jeżeli problemu nie da się rozwiązać w inny sposób, Kupujący otrzyma nowy produkt zamienny (klucz).

Sprzedający wystawia Kupującemu fakturę. Faktura wysyłana jest na adres e-mail Kupującego i jest dostępna także on-line na koncie klienta.

Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru.

VI. 
Odstąpienie od umowy

W przypadku produktów cyfrowych nie ma możliwości odstąpienia od umowy po dostarczeniu towaru. Towar dostarczony cyfrowo nie podlega zwrotowi, gdyż mógłby zostać później wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem przez Kupującego.

W związku z powyższym postanowieniem nie ma możliwości odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty cyfrowe takie jak klucze CD i abonamenty, które nie podlegają zwrotowi w celu zabezpieczenia i uniemożliwienia dalszego korzystania przez Kupującego.

Kupujący nie może po nabyciu produktu cyfrowego (chronionego prawem autorskim) w żaden sposób wiarygodnie udowodnić, że zakupiony produkt cyfrowy nie został przez niego aktywowany i nie będzie on aktywowany w przyszłości. Dlatego w tym przypadku nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna (produkt cyfrowy został skonsumowany w momencie nabycia). Zawierając umowę sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia i akceptację Regulaminu) Klient (konsument) wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i wyraża na nie zgodę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) lub jego części w przypadku:

o   produkt nie jest produkowany lub został wycofany

o   zmieniła się cena dostawcy produktu

o   wyświetlana cena produktu była nieprawidłowa

VII. 
Prawa wynikające z wadliwego wykonania

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że towar w momencie odbioru nie posiada wad. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przejęcia towaru przez Kupującego obowiązywały następujące zasady:

o   towar ma właściwości uzgodnione przez strony

o   towar nadaje się do celu, jaki Sprzedający określił do jego użycia lub do jakiego zwykle używa się towaru tego samego rodzaju

o   towar odpowiada jakości produktu podanego w opisie

o   towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych

Zobowiązania Sprzedającego z tytułu wadliwego wykonania obowiązują co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w terminie dwudziestu czterech miesięcy od jego odbioru (o ile nie określono inaczej).

Jeżeli na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa wskazany jest okres, w którym towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Udzielając gwarancji jakości, Sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do normalnego użytku przez określony czas lub zachowa swoje zwykłe właściwości. Jeżeli Kupujący zasadnie zarzuca Sprzedającemu wadę towaru, termin do dochodzenia uprawnień z tytułu wadliwego wykonania lub okres rękojmi nie biegnie przez okres, w którym Kupujący nie może używać wadliwego towaru.

Postanowienia, o których mowa w poprzednim akapicie Regulaminu, nie mają zastosowania do towaru sprzedanego za niższą cenę z powodu wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem lub zużycia towar ma wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki miał towar w chwili jego odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odbiorem towaru wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli wadę spowodował sam Kupujący.

W przypadku stwierdzenia wady Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację i żądać:

o   wymianę na nowy towar

o   odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,

o   jeżeli towar ma istotną wadę

o   jeżeli ze względu na powtarzające się występowanie wady nie może on prawidłowo używać rzeczy

o   w przypadku większej ilości błędów produktowych

Kupujący składając reklamację ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie. Zmiana wyboru bez zgody Sprzedawcy możliwa jest tylko w przypadku, gdy Kupujący zażądał usunięcia wady, która okazała się nienaprawialna. Jeżeli Kupujący nie wybierze w terminie przysługującego mu uprawnienia z tytułu istotnego naruszenia umowy, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, Kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Jeżeli Sprzedający wykaże, że Kupujący wiedział o wadzie towaru przed przejęciem towaru lub sam ją spowodował, Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia reklamacji Kupującego.

Sprzedawca zobowiązany jest uwzględnić reklamację wypełnioną za pośrednictwem konta Klienta lub przesłaną drogą elektroniczną.

Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 30 dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu racjonalnie niezbędnego, w zależności od charakteru produktu lub usługi, na fachową ocenę wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca uzgodni z Kupującym dłuższy termin. Niedotrzymanie tego terminu będzie traktowane jako istotne naruszenie umowy, a Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment wyrażenia przez Kupującego swojej woli (stwierdzenia prawa do wadliwego wykonania) Sprzedawcy. W przypadku subskrypcji okres gwarancji wydłuża się o okres, w którym produkt nie działał.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem wiadomości/e-maila.

Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę, albo Kupujący sam spowodował wadę.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zasadnie poniesionych kosztów związanych ze złożeniem reklamacji. Kupujący może dochodzić tego uprawnienia wobec Sprzedawcy w ciągu miesiąca od upływu okresu rękojmi; w przeciwnym razie sąd może jej nie przyznać.

Wybór sposobu reklamacji należy do Kupującego.

Sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację,

o   jeśli okaże się, że przenoszona licencja jest używana na innym koncie Microsoft. Na stronie aktywacyjnej office.com/setup po wprowadzeniu licencji wyświetli się data aktywacji licencji. Jeżeli termin ten jest dłuższy o 2 dni kalendarzowe od dnia dostarczenia licencji, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji.

Wprowadziliśmy ten środek w związku z potencjalnymi nadużyciami i nieautoryzowanymi skargami, które mogą powstać, jeśli zastosujesz licencję do innego konta Microsoft, a następnie złożysz skargę. Dlatego też zachęcamy wszystkich klientów do niezwłocznej aktywacji licencji w określonym terminie 48 godzin od jej dostarczenia. Środek ten w żaden sposób nie wpływa na inne rodzaje (w zakresie niefunkcjonalności, niedostarczenia,...) reklamacji dotyczących przenośnych licencji Microsoft Office.

VIII. 
Dostawa

Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kupujący dostarcza korespondencję Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

IX. 
Dane osobiste

Wszelkie informacje przekazane w trakcie naszej współpracy są poufne i tak je będziemy traktować. Jeżeli nie wyrazisz nam pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w innym celu niż realizacja umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane informacje handlowe, gdyż jest to procedura dopuszczalna przez prawo, chyba że jej odmówisz. Powiadomienia te mogą dotyczyć wyłącznie towarów podobnych lub powiązanych i można z nich zrezygnować w dowolnym momencie w prosty sposób (wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami.

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

X. 
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży odpowiedzialna jest Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem: PO BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Republika Słowacka, adres internetowy: https://www .soi.sk/sk. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  może być wykorzystana do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynikających z umowy kupna.

Europejskie Centrum Konsumenckie Słowacja z siedzibą: Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratysława 212, Republika Słowacka, adres internetowy: http://www.europskyspotrebitel.skjest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524 /2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w Internecie i uzupełnia rozporządzenie (WE) nr 524/2013 2006/2004 oraz dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Słowacka Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy o ochronie konsumentów i ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość w określonym zakresie.

XI. 
Postanowienia końcowe

Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej. Jeżeli relacja ustanowiona umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy, strony postanawiają, że relacja będzie podlegać prawu Republiki Słowackiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedającego nie obowiązują żadne kodeksy postępowania w rozumieniu § 3 ust. (1), lit. n) Ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość w stosunku do Kupującego.

Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w tym prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania serwisu internetowego lub jego części bez zgody Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w Sklep internetowy lub korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kupującemu podczas korzystania ze Sklepu internetowego nie wolno stosować procedur mogących mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wolno dokonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby pozwolić na nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione korzystanie przez niego samego lub osoby trzecie z oprogramowania lub innych elementów wchodzących w skład sklepu internetowego oraz korzystania ze sklepu internetowego lub jego części bądź oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem lub przeznaczeniem.

Umowa sprzedaży wraz z Regulaminem jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.

Treść Regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania dotychczasowego brzmienia Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2023 r.